Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
 2. Algemene gegevens en bestuur
 3. Ambitie, visie en missie
 4. Doelstelling
 5. De manier waarop Stichting Sparkle Up Your Mind geld werft
 6. Het beheer en de besteding van het vermogen
 7. ANBI aanvraag Stichting Sparkle Up Your Mind
 8. Communicatie
1. Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Sparkle Up Your Mind.

In oktober 2019 is Stichting Sparkle Up Your Mind opgericht door Lianne Grootings Ritzen. Lianne kreeg zelf de diagnose borstkanker in 2015. Na een veel omvattende behandeling werd zij weer kankervrij in 2017. In november 2017 ontving Lianne het zeer droevige nieuws dat de kanker was teruggekeerd in haar botten en lever en dat ze niet meer zou genezen.

Vanaf dat moment heeft Lianne zich volledig ingezet voor het creëren van aandacht voor uitgezaaide en ongeneeslijke borstkanker. Met haar visie wil Lianne een stap verder gaan dan de actuele en algemene aandacht die al voor borstkanker bestaat. Het is juist van belang dat er meer aandacht komt voor de meest agressieve en ongeneeslijke vorm van borstkanker: uitgezaaide borstkanker.

Na maanden van hard werken aan het realiseren van deze Stichting en in de tussentijd vechtend voor haar gezondheid vanwege de progressie van de ziekte kan Lianne met trots zeggen dat haar Stichting Sparkle Up Your Mind een feit is.

WE ARE HERE! NOW! TO SPARKLE UP YOUR MIND!

Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de Stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Het bestuur van Stichting Sparkle Up Your Mind

&

Lianne Grootings Ritzen, oprichtster

2. Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens

Statutaire naam :                             Stichting Sparkle Up Your Mind
Organisatietype :                             Stichting
Opgericht :                                       22 oktober 2019
KvK nummer :                                  76169162
Banknummer (IBAN) :                      NL96TRIO0788851101
Fiscaal nummer (RSIN) :                  860532380
Postadres :                                       postbus 2029, 6201 CC Maastricht
Telefoonnummer :                            +31 850 250 165
Website :                                          www.sparkleupyourmind.com
E-mail :                                            cure@sparkleupyourmind.com
Werkgebied :                                   Landelijk
Doelgroep(en) :                               Mensen met de diagnose uitgezaaide borstkanker

Bestuur

Naam :                                            Paul Grootings
Geboortedatum en -plaats :            04-03-1983, Wenen (Oostenrijk)
Titel :                                               Voorzitter
Bevoegdheid  :                                Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam :                                            Marjolein Josepha Wilhelmina van Breukelen
Geboortedatum en -plaats :            07-08-1983, Sittard
Titel :                                               Secretaris
Bevoegdheid  :                                Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam :                                            Tim Petrus Lodewijk Sieben
Geboortedatum en -plaats  :           12-11-1983, Heerlen
Titel :                                               Penningmeester
Bevoegdheid :                                 Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

3. Ambitie, visie en missie

Ambitie
Stichting Sparkle Up Your Mind is gericht op onderzoek naar uitgezaaide borstkanker. Om mensen met deze diagnose meer mogelijkheden voor de toekomst te bieden op het gebied van zoveel mogelijk behandelingen en hopelijk ooit genezing.

Visie
Wij als Stichting Sparkle Up Your Mind zijn ervan overtuigd dat we met focus en samenwerkingen meer bewustzijn creeeren voor uitgezaaide borstkanker. Op deze manier kan meer onderzoek plaatvinden naar deze vorm van borstkanker. Wanneer meer onderzoek mogelijk gemaakt wordt, is de kans groter dat meer behandelingen worden gevonden. We hopen dat we op deze manier steeds een stap dichterbij volledige genezing kunnen komen.

Missie
Stichting Sparkle Up Your Mind wil bijdragen aan het vinden van de oorzaken én de oplossingen voor uitgezaaide borstkanker. Wij richten ons hierbij op de tot op heden nog ongeneeslijke variant van borstkanker.

De statistieken liegen er niet om. Eén op de zeven mensen krijgt de diagnose borstkanker. Bij één op de drie patiënten komt dit na enkele tijd helaas terug in de ongeneeslijke variant.

Onze aandachtsgebieden zijn:
Onderzoek naar de oorzaak waardoor borstkanker uitzaait.
Onderzoek naar nieuwe behandelingen van uitgezaaide borstkanker.
Onderzoek naar verbetering van de huidige mogelijke behandelingen.

4. Doelstelling

De doelstelling van Stichting Sparkle Up Your Mind is het creëren van aandacht voor zeer agressieve en ongeneeslijke uitgezaaide borstkanker en het werven van geld die beschikking wordt gesteld aan verdergaand onderzoek naar deze vorm van kanker. Eén op de drie borstkankerpatiënten krijgt, eventueel na genezing, deze agressieve vorm van kanker terug. Op dit moment is er nog geen genezing mogelijk met de huidige behandelingen. Door het creëren van bewustwording voor dit type kanker en het werven van geld hoopt Sparkle Up Your Mind het mogelijk te maken dat er verdergaand onderzoek wordt verricht naar uitgezaaide borstkanker om mensen met deze diagnose meer mogelijkheden te bieden voor de toekomst. Stichting Sparkle Up Your Mind heeft als grootste wens om bij te dragen aan de genezing van uitgezaaide borstkanker.

De doelgroep van Stichting Sparkle Up Your Mind zijn mensen met de diagnose uitgezaaide borstkanker.

5. De manier waarop Stichting Sparkle Up Your Mind gelden werft

Stichting Sparkle Up Your Mind wil gelden werven door middel van de opbrengsten van door de Stichting georganiseerde activiteiten. Te denken valt hierbij aan:

– online campagnes

– social media campagnes

– evenementen

– relatie management gericht op reeds actieve fondsenwervers die verbinding zoeken met een stichting met onze doelstelling.

Daarnaast vindt werving van gelden plaats door middel van subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

De werving van gelden gebeurt, onder andere, op een directe manier zoals tijdens contacten met relaties, vrienden en kennissen, zowel privé als zakelijk.  Daarnaast worden bestaande contacten met donateurs goed onderhouden. Ook zal er actief contact worden onderhouden met organisaties. Via onze website, social media, interviews en andere multimedia zullen tevens nieuwe contacten worden gelegd. Ook persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties zullen een bijdrage leveren aan de werving van gelden.

Stichting Sparkle Up Your Mind heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van de bijdragen van derden.

6. Het beheer en de besteding van het vermogen

Het bestuur van Stichting Sparkle Up Your is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.  Hierbij zal er door de Stichting niet meer vermogen worden aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de Stichting. De kosten van werving van gelden en de beheerskosten staan in redelijke verhouding tot de besteding ten behoeve van het doel van de Stichting.

De Stichting benadrukt dat de bestuurders van Stichting Sparkle Up Your Mind zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten.

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.

Stichting Sparkle Up Your Mind is verplicht tot het voeren van een deugdelijke administratie. Uit deze administratie zal blijken welke gelden zijn ontvangen, welke gelden zijn aangewend ter werving van gelden, welke kosten zijn aangewend als beheerskosten en welke overige kosten door de Stichting zijn gemaakt.

De penningmeester maakt binnen zes maanden na afloop van een boekjaar de balans per boekjaar en de staat van inkomsten en uitgaven van de Stichting over het afgelopen boekjaar op. De jaarstukken worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Na goedkeuring worden de jaarstukken op de website geplaatst.

7. ANBI aanvraag Stichting Sparkle Up Your Mind

Stichting Sparkle Up Your Mind heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat een Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Door de Belastingdienst aangewezen ANBI instellingen kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Dat heeft fiscale voordelen. Mensen die Stichting Sparkle Up Your Mind een warm hart toedragen kunnen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrek krijgen voor giften aan Sparkle Up Your Mind.

 

Voor een ANBI instelling gelden de volgende fiscale voordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de Stichting voldoen aan alle gestelde voorwaarden:

• De Stichting zet zich nagenoeg geheel in voor het algemeen belang (90%-eis)
• De Stichting heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen
• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn voldoen aan de integriteitseisen
• Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling
• De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
• De Stichting heeft een actueel beleidsplan
• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel
• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen
• De Stichting publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke internetsite

8. Communicatie

Stichting Sparkle Up Your Mind houdt geïnteresseerden en haar doelgroep minimaal jaarlijks echter geregeld maandelijks op de hoogte van alle ondernomen activiteiten via:

https://www.linkedin.com/company/sparkleupyourmind/?viewAsMember=true

https://www.instagram.com/sparkleupyourmind.bylianne/?hl=nl

 • het jaarverslag met financiële en inhoudelijke informatie